Wednesday, 16 July 2014

Belated Happy Birthday

HAPPY BIRTHDAY
ICHBIN "E" litter
DOB 28 June 2008
 
Girls, Fern, Lily, Jody, Pheobe, Willow & Freya
the boys, Sam, Tip, Harvey,  & Stoli